Artikel Terbaru

Skema Pemancar FM dengan 2SC1971

Rangkaian TX (Oscillator, Buffer):
Skema Pemancar FM dengan 2SC1971
Rangkaian TX (Click to enlarge)

Rangkaian Booster:
Skema Pemancar FM dengan 2SC1971
Rangkaian Booster (Click to enlarge)

No comments